office@vladobau.rs

O nama

O nama

Preduzeće Vlado Baumaschinen d.o.o. Surčin osnovano je 2004. godine. Vlasnik i direktor preduzeća je gospodin Vladan Marković. Uspešno se bavimo poslovima u domenu niskogradnje i u tom pogledu ostvarujemo uspešnu saradnju sa domaćim i inostranim građevinskim firmama.

Vlado Baumaschinen Ltd.
Vlado Baumaschinen Ltd.
Vlado Baumaschinen Ltd.

U sastavu privrednog društva Vlado Baumaschinen d.o.o. Surčin nalazi se tim menadžera, licenciranih inženjera, ekonomista i obučene radne snage svih neophodnih profila. Tim karakteriše neprestan rad na usavršavanju radnih i organizacionih sposobnosti i kapaciteta. Vlado Baumaschinen d.o.o. već godinama ulaže u najsavremenije građevinske mašine, alate i teretna vozila, a pre svega u stalno usavršavanje oko 80 zaposlenih koji u praksi postižu izuzetne rezultate.

Ciljevi rada i poslovanja podrazumevaju profesionalan i detaljan pristup poslu, primenu ekonomičnih rešenja, upotrebu savremenih tehnologija, angažovanje profesionalnog tima ljudi i neprestano povećanje efikasnosti rada kroz prihvatanje novih izazova.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta kao sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem odgovarajućih usluga korisnicima sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. Osnovni stavovi politike kvaliteta ogledaju se u uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 kojim se obezbeđuje sklad između interesa preduzeća i interesa svih zainteresovanih strana.

Na osnovu ovih pretpostavki doneti su globalni ciljevi kvaliteta organizacije Vlado Baumaschinen d.o.o.:

 • stalna briga za kvalitet usluga u skladu sa važećim zakonima, propisima i standardima;
 • kontinuirano unapređenje svih procesa u organizaciji;
 • permanentna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika kvalitetom naših usluga;
 • permanentno stručno usavršavanje zaposlenih;
 • podsticanje timskog rada i stvaranje baze znanja;
 • sveobuhvatno učešće menadžmenta i aktivno angažovanje svih zaposlenih;
 • zaštita i unapređenje radne sredine zaposlenih i njihove bezbednosti;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i investitorima;
 • neprekidno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije sa zahtevima i očekivanjima tržišta;
 • permanentno praćenje funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom;
 • sistematsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi njegovog stalnog unapređivanja.

Sertifikat JUS ISO 9001:2008

Firma Vlado Baumaschinen d.o.o. poseduje sertifikat JUS ISO 9001:2008, kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom. Kroz veliki broj procedura i uputstava detaljno je opisano odvijanje poslovnih procesa.

Top