O nama VladoBau

Preduzeće "Vlado Baumaschinen d.o.o." osnovano je 2004. godine. Vlasnik i direktor preduzeća je gospodin Vladan Marković. Uspešno se bavimo poslovima u domenu niskogradnje i u tom pogledu ostvarujemo uspešnu saradnju sa domaćim ali i inostranim građevinskim firmama.

Sedište preduzeća VladoBaumaschinen

Vlado Baumaschinen d.o.o. Beograd

PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE

Sremskih Partizana 139, 11271 Surčin
Tel. +381 11 655 75 95
Fax. +381 11 655 75 98
office@vladobau.rs

U sastavu "Vlado Baumaschinen "d.o.o. nalazi se tim menadžera, licenciranih inženjera, ekonomista i obučene radne snage svih neophodnih profila. Tim karakteriše neprestan rad na usavršavanju radnih i organizacionih sposobnosti i kapaciteta. Vlado Baumaschinen d.o.o. već godinama ulaže u najsavremenije građevinske mašine i alate, a pre svega u stalno usavršavanje oko 40 zaposlenih koji u praksi postižu izuzetne rezultate.

Ciljevi rada i poslovanja podrazumevaju profesionalan i detaljan pristup poslu, primenu ekonomičnih rešenja, upotrebu savremenih tehnologija , angažovanje profesionalnog tima ljudi i neprestano povećanje efikasnosti rada kroz prihvatanje novih izazova.

Primarni radovi

 • Iskop zemljanog materijala svih kategorija
 • Rušenje objekata (uključuje i rad hidrauličnim čekićem)
 • Raščišćavanje terena
 • Nabavku, obradu i ugradnju svih vrsta gradjevinskog materijala
 • Spoljašnje uređenje terena
 • Proizvoljni transport
 • Pružanje usluga rada:
  - kranom
  - autocisternom za vodu
  - mobilno, drobiličnom, postrojenjem
  - telehenderom

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta kao sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem odgovarajuće usluge korisnicima sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.

Osnovni stavovi politike kvaliteta ogledaju se u uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 kojim se obezbeđuje sklad između interesa preduzeća i interesa svih zainteresovanih strana.

Na osnovu ovih pretpostavki doneti su globalni ciljevi kvaliteta organizacije "Vlado Baumaschinen" doo:

 • stalna briga za kvalitet usluga u skladu sa važećim zakonima, propisima i standardima;
 • kontinuirano unapređenje svih procesa u organizaciji;
 • permanentna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika kvalitetom naših usluga;
 • permanentno stručno usavršavanje zaposlenih;
 • podsticanje timskog rada i stvaranje baze znanja;
 • sveobuhvatno učešće menadžmenta i aktivno angažovanje svih zaposlenih;
 • zaštita i unapređenje radne sredine zaposlenih i njihove bezbednosti;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i investitorima;
 • neprekidno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije sa zahtevima i očekivanjima tržišta;
 • permanentno praćenje funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom ;
 • sistematsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi njegovog stalnog unapređivanja.

Sertifikat JUS ISO 9001:2008

Firma Vlado Baumaschinen d.o.o. poseduje sertifikat JUS ISO 9001:2008, kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom. Kroz veliki broj procedura i uputstava detaljno je opisano odvijanje poslovnih procesa.